Národní soustava kvalifikací

> Kontakty
> OdkazyProjekt je financován
ESF a státním rozpočtem ČR,
řídí ho ministerstvo školství, jeho partnerem je
Národní ústav odborného vzdělávání

Projekt Národní soustava kvalifikací skončil 31. března 2008. 
Projekt s oficiálním názvem "Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání" připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Na jeho financování se podílel Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Existenci NSK stanovuje zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou v Národní soustavě kvalifikací popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace dílčí, které jsou částí určitého povolání (např. vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně nebo výroba zmrzliny).

Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů bude možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání.
V průběhu projektu NSK v letech 2005 až 2008, byly vytvořeny kvalifikační a hodnoticí standardy pro 340 dílčích kvalifikací.
Navazující projekt "Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací" (NSK 2) byl zahájen 1. května 2009.
Podrobnější informace najdete na jeho webových stránkách.

Dosavadní průběh řešení projektu NSK

 31. března
 Projekt byl oficiálně ukončen. Část aktivit vymezených zák. č. 179/2006 Sb., vykonává nyní Národní ústav odborného vzdělávání.
 únor ´08
Jsou zpracovány kvalifikační a hodnoticí standardy pro 110 úplných a 340 dílčích kvalifikací. Z toho 160 dílčích kvalifikací již bylo schváleno sektorovými radami a 57 dílčích kvalifikcí i autoriztujícími orgány a MŠMT. Pro 30 dílčích kvalifikací již působí autorizované osoby oprávněné realizovat zkoušky podle jejich hodnoticích standardů.
28. února se v Praze konala závěrečná konference projektu NSK. Kladla si za cíl seznámit účastníky s výsledky řešení a výstupy projektu před jeho ukončením a nastínit jim záměry dalšího vývoje NSK. Program: zde. Prezentace vystoupení: RNDr. M. Procházka, CSc., Ing. J. Strádal, PaedDr. J. Krejčí, Ing. J. Janoš, Ing. J. Strádal, Mgr. J. Stárek a Mgr. M. Pokorná, Ing. O. Brožka
 7. 12. 2007
Brno 7. prosince (ČTK) - V Brně dnes získali osvědčení o odborné způsobilosti první barman a sommeliér v zemi. Novinka v podobě možnosti získání dokladu o dílčí kvalifikaci, která je cennější než osvědčení o absolvování kurzů, funguje v zemi od srpna. Kvalifikace dosud nemohly být ověřeny v Česku, ale pouze v zahraničí."Očekáváme, že o nové doklady bude velký zájem v souvislosti s jejich rozšířením na trhu práce," řekl dnes ČTK předseda Asociace číšníků ČR Radek Bušina z brněnské Střední školy potravinářské a služeb, která jako první v zemi získala autorizaci k udělování osvědčení.
 září–říjen ´07
Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto autorizující orgán udělilo v září statut autorizovaných osob prvním dvěma subjektům (v obou případech jsou to školy) – celkem jde o 22 autorizace dílčích kvalifikací z oborů gastronomie. V říjnu nabylo toto rozhodnutí právní moci.
 srpen ´07
1. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 6. srpna bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prvních 37 dílčích kvalifikací. Fyzické i právnické osoby, které mají zájem stát se autorizovanými osobami, čili těmi, kdo budou zkoušet zájemce o získání těchto kvalifikací, mohou žádat o autorizaci na příslušném ministerstvu. Autorizace se uděluje pro každou dílčí kvalifikaci zvláš?. Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz. v sekci vzdělávání / další vzdělávání jsou ke stažení formuláře s žádostí o autorizaci, je tam i seznam schválených kvalifikací s konkretizací míst, kam se žádost podává. Standardy schválených kvalifikací jsou zveřejněny na adrese www.narodni-kvalifikace.cz, v hodnoticích standardech jsou uvedeny mj. i požadavky na autorizované osoby. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Ladu Plíhalovou: lada.plihalova@nuov.cz.
 červenec ´07
 
V  projektu NSK jsou nyní připraveny standardy pro cca 80 úplných a 290 dílčích kvalifikací. Tyto standardy ovšem po svém zpracování procházejí velmi složitými procesy projednávání, posuzování a schvalování jak zástupci zaměstnavatelů (zejména sektorové rady), tak autorizujícími orgány (příslušná resortní ministerstva), tak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nejdále v těchto procesech je v tuto chvíli 5 úplných a 35 dílčích kvalifikací z oblasti potravinářství, gastronomie a hotelnictví, které bude v první polovině srpna schvalovat vedení MŠMT. Pokud budou schváleny, mohou zájemci žádat MMR (gastronomie a hotelnictví) a MZe (potravinářství) o autorizaci pro příslušné dílčí kvalifikace. Sektorové rady dosud schválily 25 úplných a 105 dílčích kvalifikací. Ty by postupně také měly být schváleny.
 červen ´07
Počet dílčích kvalifikací, jejichž standardy byly schváleny sektorovými radami, dosáhl stovky, počet úplných kvalifikací překročil dvacítku. 
 duben ´07
18. dubna se v hotelu STEP v Praze uskutečnila 2. národní konference k NSK. Zúčastnili se jí zástupci MŠMT a dalších ministerstev, krajských úřadů, škol, sektorových rad, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a dalších sociálních partnerů. Program zde. Prezentace vystoupení: Ing. Janoš, Ing. Strádal, RNDr. Kadlec, Mgr. Pokorná, Ing. Janoš a Ing. Vršník, Mgr. Stárek
 březen ´07
Sektorové rady již schválily 11 úplných a 54 dílčích kvalifikací. 
 únor ´07
Byla dokončena třetí verze metodiky tvorby kvalifikačních standardů pro úplné a dílčí kvalifikace. 
 leden ´07
Ustavené sektorové rady začaly posuzovat standardy pro více než 80 kvalifikací.
Byla zahájena příprava 2. národní konference NSK, která se bude konat 18. dubna v Praze. 
 listopad ´06
Byla ustavena sektorová rada pro výrobu, prodej a servis automobilů.
 říjen ´06
Byly ustaveny sektorové rady pro stavebnictví a pro těžbu a úpravu surovin.
  říjen ´06
Jsou zpracovány první verze 300 kvalifikačních standardů (60 pro úplné kvalifikace, 240 pro dílčí kvalifikace) a 270 hodnoticích standardů (55 pro úplné kvalifikace, 215 pro dílčí kvalifikace).
 září ´06
Byla zahájena tvorba vzdělávacích modulů pro vybrané dílčí kvalifikace.
Byla ustavena rada pro hotelnictví a veřejné stravování.
 srpen ´06
Byla zpracována nová brožura o NSK: Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání.
 červenec ´06
Byla zahájena tvorba standardů úplných kvalifikací kategorie vzdělání „E“.
Byla ustavená sektorová rada pro nábytkářský průmysl.
červen ´06
Byly zpracovány metodiky tvorby standardů dílčích kvalifikací pro použití sociálními partnery.
Byla ustavena sektorová rada pro zemědělství a potravinářství.
 květen ´06
Byla dokončena druhá verze metodiky tvorby kvalifikačních standardů pro úplné a dílčí kvalifikace. 
 duben ´06
20. dubna se v Andel´s Hotel v Praze uskutečnila Národní konference k NSK za účasti zástupců MŠMT, MPSV a dalších ministerstev, škol, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Unie zaměstnavatelských svazů a dalších sociálních partnerů. Foto zde. Závěry zde.
 únor ´06
Po sérii diskusí byla zpracována další verze návrhu pojetí a struktury NSK. Zveřejněna je formou projektové publikace a na webu.
Byly dokončeny první verze hodnoticích standardů pro 20 úplných kvalifikací a pro 140 dílčích kvalifikací.
 leden ´06
Byly dokončeny první verze kvalifikačních standardů pro 24 úplných kvalifikací a pro 165 dílčích  kvalifikací.
Byla zahájena tvorba hodnoticích standardů.
prosinec ´05
Byla zpracována první verze komplexního návrhu pojetí a struktury NSK.
Byla zpracována metodika tvorby hodnoticích standardů.
1. 12. 2005
Konala se zahajovací konference poradních týmů projektu NSK, která byla spojena s řešením otázek konzultačního procesu k Evropskému  rámci kvalifikací (EQF). Foto zde
 říjen ´05
Byla dokončena metodika tvorby kvalifikačních standardů. 
září–říjen ´05
Byly sestaveny týmy pro zpracování kvalifikačních standardů, složené ze zástupců vzdělávací i zaměstnavatelské sféry, jejich účastníci absolvovali školicí semináře a v průběhu října zahájili vlastní tvorbu standardů.
srpen–říjen ´05
Byla zpracována první verze metodiky tvorby kvalifikačních standardů a kritérií hodnocení jejich kompetencí (jako budoucí součásti hodnoticích standardů), která bude dále korigována a postupně se rozdělí do dvou metodik – pro kvalifikační standardy a pro hodnoticí standardy.
červen–říjen ´05
Řešily se dílčí problémové okruhy, k nimž patří zejména funkce a vztahy jednotlivých prvků NSK, kvalifikační úrovně NSK, vztahy k úrovním EQF, vztahy mezi úplnými a dílčími kvalifikacemi,  kompetenční model vyjadřování požadavků na kvalifikace, mechanismy stanovování požadavků na kvalifikace s maximálním zapojením zástupců zaměstnavatelů aj.
květen–září ´05
Byla dokončena úvodní série materiálů popisujících problematiku související s NSK, jak je řešená ve vybraných evropských zemích i v Evropské unii jako celku. Tyto materiály slouží jako nezbytné východisko pro řešení koncepčních otázek projektu a jako informace při šíření publicity o NSK.
květen–srpen´05
Proběhlo výběrové řízení na tzv. dodavatele projektu NSK, jímž se stala Trexima, spol. s r. o. Jejím hlavním úkolem je vytvořit informační systém NSK, který bude veřejnosti dostupný na internetu. 

 


Aktuální

Národní soustava pomůže k uznání kvalifikací

V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání. 

NSK pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad.

Příklad:
17 letý chlapec opustí učební obor zedník, protože ho nebaví. Když je mu osmnáct, najde si práci v obchodním domě. Napřed ve skladu expeduje a přesouvá zboží, ale protože je šikovný a komunikativní, je pověřen prodejem zboží u pokladny. V obou činnostech, které vystřídal, se naučil část povolání prodavače, získal tedy dvě dílčí kvalifikace, v současnosti ale může jen těžko dosáhnout jejich uznání. Když změní místo, nebude mít v ruce nic, co by dokazovalo, že určité činnosti ovládá. Až bude existovat Národní soustava kvalifikací, tuto možnost získá.

Celá zpráva